Presentació

Des de l’any 2009 la Generalitat de Catalunya avalua la qualitat lingüística de les pàgines web institucionals de les universitats públiques catalanes. Aquesta avaluació està lligada als indicadors variables per objectius, la qual cosa significa que, si el resultat de l’avaluació és positiu, hi ha un retorn econòmic per a la universitat.

L’avaluació es duu a terme d’acord amb un seguit d’errors classificats que es poden quantificar. Per tant, és molt necessari que les persones que redacteu les pàgines web institucionals sigueu conscients de la importància que té que feu una bona feina de redacció, independentment que els serveis lingüístics en facin la revisió.

Aquest document que us presentem, doncs, pretén ser una guia breu i senzilla amb indicacions clares que us ajudin a aconseguir que la qualitat final dels textos que redacteu sigui millor i, per tant, que l’avaluació anual que en fa la Generalitat de Catalunya sigui més positiva.

La guia, elaborada conjuntament pels serveis lingüístics de diverses universitats, s’ha redactat a partir dels errors detectats en les pàgines web que la Generalitat ha avaluat el 2010. Al final del document es recullen les adreces de diferents recursos que us poden ser útils per solucionar algun dels problemes tractats en la guia.

Desembre de 2011