4. Referència als diccionaris

Useu les paraules i expressions que recullen els diccionaris i glossaris de referència.

Escriviu

Exercici lliure de la professió: elaboració de projectes, direcció d’obres, peritatges, etc.

En lloc de

Exercici lliure de la professió: elaboració de projectes, direcció d’obres, peritacions, etc.

Escriviu

Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits en entorns poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris).

En lloc de

Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits en entorns poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinars).