Què és la «bústia de drets lingüístics»?

La «bústia de drets lingüístics» t’obre una via de comunicació amb els Serveis Lingüístics per vehicular qualsevol consulta, queixa o suggeriment que tinguis en relació amb l’ús de les llengües i amb els teus drets lingüístics i els compromisos de política lingüística de la UVic-UCC.

Quins canals puc utilitzar?

Quin protocol se segueix per fer una consulta, queixa o proposta sobre drets i usos lingüístics i per donar-hi resposta?

Tramesa

Si vols formular una consulta, queixa o proposta relacionada amb els teus drets lingüístics o amb l’ús de les llengües a la UVic, cal que la trametis a través d’una de les dues vies següents:

Opció 1. URespon (portal de gestió de sol·licituds i incidències de servei de la UVic, UMedicina i UGranollers)

URespon és un servei d’accés restringit adreçat als membres de la comunitat universitària. Qualsevol persona de la UVic, d’UMedicina i d’UGranollers hi pot accedir utilitzant les credencials d’accés als serveis electrònics de la universitat. És una eina emprada habitualment per fer tota mena de sol·licituds de servei.

Per utilitzar aquesta via cal:

  • Entrar al Campus Virtual.
  • Accedir al portal URespon a través de la icona corresponent.
  • Seleccionar el menú Formularis.
  • Filtrar els tràmits possibles seleccionant Serveis Lingüístics a la llista de categories (menú esquerre).
  • Seleccionar Consultes, queixes i propostes sobre usos i drets lingüístics.
  • Emplenar tots els camps, fer una bona descripció del cas i, si cal, afegir-hi documentació de suport. Això permetrà obtenir els detalls necessaris resoldre la consulta, queixa o proposta amb eficàcia.
Opció 2. Seu electrònica (formulari de Queixes, suggeriments i propostes)

Qualsevol membre de la comunitat universitària de la UVic-UCC (o qualsevol ciutadà) pot presentar una queixa, suggeriment o proposta a través de la Seu electrònica.

Per utilitzar aquesta via cal:

  • Disposar d’un certificat digital, un sistema d’identificació vàlid per a l’Administració pública.
  • Accedir al tràmit de Queixes, suggeriments i propostes de la Seu electrònica.
  • Identificar-se amb el certificat digital.
  • Fer una bona descripció del cas (tant al títol com al camp de text lliure) i, si cal, afegir-hi documentació de suport. Això permetrà obtenir els detalls necessaris resoldre la consulta, queixa o proposta amb eficàcia. Si la consulta, queixa o proposta va dirigida a una facultat, àrea o servei concret, cal especificar-lo.
Pas 1

Registre i gestió

Tan bon punt els Serveis Lingüístics reben la consulta, queixa o proposta (ja sigui a través del formulari d’URespon o d’una instància redirigida), es registra i, en cas que sigui possible, es classifica segons el tipus de queixa o petició en alguna de les categories comunes per a totes les universitats catalanes.

Després del registre, es comunica a la prefectura d’estudis de la facultat o centre o a la direcció de l’àrea o servei a la qual s’adreça la consulta, que ja es pot resoldre.

Pas 2

Resolució

Primera instància

En primera instància per simplificar el procés és el o la cap d’estudis, qui dona resposta a la petició. Ha de resoldre la petició en un termini màxim de quinze dies a comptar des de la recepció de la consulta, queixa o proposta.

Si la queixa ha estat per un canvi de llengua en la docència, preval la llengua de l’assignatura/grup que constava al web i al formulari de matrícula abans de començar el curs acadèmic. Així, doncs, cal retornar a la llengua anunciada, ja que aquesta informació és vinculant: el professor s’ha compromès a mantenir-la i l’estudiant s’ha matriculat a l’assignatura amb coneixement previ.

En cas que hagi estat la institució, qui per motius extraordinaris (principalment, per qüestions de disponibilitat de professorat) no hagi pogut mantenir la llengua anunciada, cal haver-ne informat els estudiants de l’assignatura i haver ofert la possibilitat de modificar la matrícula. Abans d’emetre la resolució, la prefectura d’estudis ha de comprovar que aquesta informació hagi arribat en el moment adequat.

La prefectura d’estudis ha d’informar els Serveis Lingüístics de la resposta donada per poder-la registrar i poder registrar també la data de resolució.

Segona instància

Si la persona que ha presentat la consulta, queixa o proposta mostra disconformitat amb la resolució donada en primera instància, pot presentar un recurs en el termini de 15 dies a comptar des de la data de resolució i la qüestió s’eleva a la Comissió de Política Lingüística de la UVic-UCC.

I, un cop presa la decisió, és el vicerector o vicerectora amb competències en Política Lingüística, qui resol la petició. En segona instància, el termini màxim de resposta és de 15 dies a comptar des que el tràmit s’ha elevat a la Comissió de Política Lingüística.

La Comissió de Política Lingüística informa els Serveis Lingüístics de la resposta donada per poder-la registrar i poder registrar també la data de resolució.

Si la consulta, queixa o petició ha arribat a través d’URespon, les resolucions, tant en primera com en segona instància, es fan per correu electrònic. Si han arribat a través d’una instància per via electrònica, es procura notificar la resolució a través de la plataforma e-Notum.

Pas 3