Context

Com a part del sistema universitari i de recerca de Catalunya, la UVic-UCC té el compromís de millorar el coneixement lingüístic del professorat per poder garantir que, en el nostre context, el català sigui la llengua d’ús majoritari en els graus, que l’oferta d’estudis de grau es pugui cursar en català i que, a més a més, l’ús de la llengua en la docència sigui de qualitat.

Per això oferim un programa de formació i d’acreditació del coneixement suficient de llengua catalana del personal docent i investigador.


Formació

Nivells

A1-B2

Contacta’ns! Et farem un pla d’aprenentatge personalitzat.

C1

Segueix l’itinerari de formació de nivell C1 de català a Ubiqua. Si tens dubtes o necessites un pla d’aprenentatge personalitzat, contacta’ns!


Acreditació

L’any 2003 el Parlament de Catalunya aprova la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (LUC). Aquesta llei, entre moltes altres coses, regula l’ús de les llengües en l’àmbit universitari. I, en relació amb la capacitació lingüística del professorat, diu:

D’acord amb la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística, el professorat universitari, llevat del visitant i casos anàlegs, ha de conèixer suficientment les dues llengües oficials, d’acord amb les exigències de llurs tasques acadèmiques. El Govern, d’acord amb la normativa vigent i mitjançant el Consell Interuniversitari de Catalunya, ha de garantir que en els processos de selecció, d’accés i d’avaluació es concreti el dit coneixement suficient.

L’any 2005, seguint el mandat de l’article 6.4 de la LUC, el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) emet un informe en el qual insta les universitats a desplegar normatives sobre l’acreditació del coneixement de català en els processos de selecció de professorat.

El mateix 2005, uns mesos més tard, la Universitat de Vic aprova un document d’Acreditació del coneixement de català en els processos de selecció i accés del professorat.

El Decret 128/2010 aprovat el 2010 pel Parlament de Catalunya fa un pas més i regula els mecanismes i les formes d’acreditació, estableix principis comuns pel que fa al moment de l’acreditació i al nivell exigible i estableix que les universitats han d’aprovar una normativa interna en el termini màxim de sis mesos a comptar des de l’entrada en vigor del Decret.

Malgrat que la UVic ja té vigent la normativa del 2005, el juliol de 2012, el Consell de Direcció de la UVic fa extensiva l’acreditació de coneixement lingüístic al personal d’administració i serveis i aprova la Normativa sobre l’acreditació del coneixement lingüístic del professorat docent i investigador i del personal d’administració i serveis de la Universitat de Vic en els processos d’accés i selecció, en què inclou, també, l’acreditació de terceres llengües.

L’any 2021 el Departament de Recerca i Universitats inicia un procés obert amb tota la comunitat universitària i de recerca per elaborar un Pla d’enfortiment de la llengua catalana en el sistema universitari i de recerca de Catalunya, publicat finalment el juny de 2022. Entre altres coses, l’eix 1 d’aquest Pla (relatiu a «La docència universitària en català») fa èmfasi altra vegada en l’objectiu de «millorar el coneixement lingüístic del professorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya» i, en el punt 1.4, descriu els acords de sistema i estableix els compromisos de les universitats, de compliment obligat.


Compromisos sobre l’acreditació que es desprenen del marc legal i de la normativa interna

Qui

Qui s’ha d’acreditar?
  • Totes les persones que optin a una plaça de professorat a la UVic-UCC.
  • Totes les professores i professors ja contractats que encara no ho hagin acreditat el nivell.
Qui pot quedar exempt d’acreditar el nivell?
  • L’acreditació no s’aplica al professorat visitant ni al professorat que desenvolupi activitats honoràries.
  • El professorat que concentri la seva activitat en recerca o docència en llengües estrangeres pot quedar exempt del requisit, sempre que s’acrediti el coneixement suficient d’aquestes llengües.

Què

Quin és el nivell mínim requerit?
  • El nivell mínim requerit és el nivell de suficiència (C1) del Marc europeu comú de referència per a les llengües.
Per què cal acreditar aquest nivell?
  • El coneixement de la llengua catalana ha d’assegurar la competència del professorat per participar amb adequació i correcció en les situacions comunicatives que requereixin les tasques acadèmiques i garantir els drets lingüístics dels estudiants.

Quan

Si opto a una plaça docent nova?
  • Cal fer l’acreditació durant el procés d’accés i selecció.
  • Per tal d’afavorir la captació de talent, el rector o rectora pot disposar de manera argumentada que l’acreditació del coneixement suficient del català es pugui fer amb posterioritat a aquest procés, amb una demora màxima de 2 anys.
Si ja estic contractat?

Com

Si opto a una plaça docent nova?
  • Durant el procés de selecció l’acreditació es pot fer presentant un títol oficial o equivalent o mitjançant una prova específica.
Si ja estic contractat?
  • Els membres del personal docent i investigador ja contractats poden acreditar el nivell de suficiència (C1) per diverses vies.

Vies d’acreditació

Per equivalència de títols reglats no universitaris

Alguns títols de l’ensenyament reglat no universitari (ESO, batxillerat…) són equivalents als certificats de la Secretaria de Política Lingüística i, per tant, permeten acreditar un nivell del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Per equivalència de certificats

Alguns títols, diplomes i certificats obtinguts en (…) són equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística.

Examen a la Universitat

Totes les universitats catalanes, en el marc de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC), ofereixen exàmens de català amb validesa oficial.

Examen de la Secretaria de Política Lingüística

La Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya convoca els exàmens oficials de referència de llengua catalana.


Procediment de l’acreditació

Comprova si ja pots acreditar el nivell per alguna de les vies exposades anteriorment

Opció 1. Si ja el pots acreditar

Obtingues el document necessari per acreditar-lo (pas 2).

Opció 2. Si encara no el pots acreditar

Si et sembla que ja tens el nivell, pots mirar un model d’examen per veure què s’hi demana i, si estàs preparat, presentar-te a la propera convocatòria.

Si penses que encara no tens el nivell, estudia les possibilitats de formació que t’oferim.

Pas 1

Obtingues el document necessari per acreditar-lo

Opció 1. Si pots acreditar el nivell per equivalència de títols reglats no universitaris

Fes el tràmit necessari per obtenir una certificació del teu centre d’estudis de primària i secundària. A continuació, actualitza el teu perfil lingüístic (pas 3).

Opció 2. Si has fet un examen interuniversitari o de la SPL

Busca el certificat. Si no és digital, escaneja’l i, a continuació, actualitza el teu perfil lingüístic (pas 3).

Pas 2

Actualitza el teu perfil lingüístic

Entra al Campus virtual. Quan ja t’hagis identificat (pas previ indispensable!), entra a Tràmits » Registre i actualització de la competència lingüística i actualitza el teu perfil lingüístic de llengua catalana. Hi hauràs de penjar el document que acredita el nivell de suficiència (C1).

Pas 3